ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Versie van 01/05/2022

ARTIKEL 1: TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1. Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden (hierna de ‘Voorwaarden’) regelen op exclusieve wijze de relaties tussen de vzw Brussels Expo, met maatschappelijke zetel Belgiëplein 1 te 1020 Brussel, België, en geregistreerd onder het ondernemingsnummer BE 0406.655.573, RPR Brussel, in het kader van bepaalde evenementen handelend onder de handelsnaam ‘Ticketlive’, (hierna ‘Brussels Expo’), en elke persoon die in het bezit is van een toegangsbewijs of er één verworven heeft voor een evenement via het ticketing-platform beheerd door Brussels Expo (hierna de ‘Koper’). Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op bestellingen van toegangsbewijzen voor een evenement (hierna ‘Ticket(s)’) die op een andere manier worden geplaatst (bv. telefonisch of via de automaten).
In het kader van de Voorwaarden treedt Brussels Expo, naargelang van de evenementen, op:
- hetzij als organisator en dienstverlener voor de verkoop van Tickets voor zijn eigen evenementen;
- hetzij als dienstverlener voor de verkoop van Tickets voor evenementen georganiseerd door andere organisatoren (in de infrastructuur van Brussels Expo of elders) van wie Brussels Expo de Tickets en de eventuele aanverwante goederen en/of diensten verkrijgt die aan de Koper moeten worden verkocht.
De term ‘Organisator’ in de Voorwaarden verwijst naar de persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die het evenement organiseert.
1.2. Deze Voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen Brussels Expo en de Koper en zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden of andersluidende clausules, met name maar niet uitsluitend elke eerdere schriftelijke mededeling of onderhandeling, evenals alle clausules of algemene of bijzondere voorwaarden van de Koper, zelfs als deze bepalen dat ze als enige van toepassing zijn. Afwijkende schriftelijke bijzondere voorwaarden zullen enkel worden aanvaard na de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Brussels Expo (d.w.z. uitdrukkelijk verwijzend naar de Voorwaarden).
1.3. Brussels Expo behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. De Voorwaarden die van toepassing zijn op de Tickets van de Koper zijn de voorwaarden die van kracht zijn op de datum dat de Koper de Tickets bestelt. De nieuwe Voorwaarden zullen van toepassing zijn op elke toekomstige bestelling door de Koper nadat de nieuwe Voorwaarden online werden gezet op het ticketing-platform beheerd door Brussels Expo (hierna: ‘Ticketing-platform’).

ARTIKEL 2: GEEN HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig artikel VI.53,12° van het Wetboek van economisch recht kan de Koper het herroepingsrecht voorzien in artikel VI.47 niet uitoefenen voor de levering van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding indien in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.
De Koper erkent dat hij op de hoogte is gebracht en aanvaardt dat hij niet over een herroepingsrecht beschikt.

**ARTIKEL 3: PROCES VOOR DE BESTELLING VAN DE TICKETS **

3.1 AANKOOPVOORWAARDEN
3.1.1. Naargelang van de evenementen kunnen de Tickets online worden gekocht via het Ticketing-platform of, wanneer Brussels Expo of de Organisator dat bepaalt, via automaten of telefonisch of via elk ander verkoopmiddel (samen de ‘Verkoopmiddelen’).
Tickets verkocht via het Ticketing-platform kunnen alleen worden verkregen door het onlineformulier op dit platform in te vullen.
3.1.2. De aankoop van Tickets is voorbehouden voor rechtspersonen en natuurlijke personen die juridisch bekwaam zijn om een overeenkomst te sluiten of die, in voorkomend geval, de nodige toestemming hebben gekregen van hun ouders of voogd (of een andere persoon die het ouderlijke gezag uitoefent). Brussels Expo behoudt zich het recht voor om op elk moment de toegestane leeftijd of toestemming te controleren en, indien nodig, de bestelling te weigeren.
3.1.3. Onverminderd het bovenstaande zijn de Tickets beschikbaar volgens de voorwaarden en in de hoeveelheid gedefinieerd door de Organisator.
Voor bepaalde evenementen kunnen Tickets verkrijgbaar zijn met andere formules (bv. een VIP-arrangement), diensten (vervoer, Food- & Drink-vouchers enz.) en/of bijkomende producten (promotiemateriaal enz.).
De aankoop van Tickets kan ook onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden (zoals, maar niet beperkt tot: een maximumaantal Tickets per Koper of per huishouden, betaling (enkel) met kredietkaart of debetkaart, een evenement waarvoor een specifieke minimumleeftijd geldt enz.). Brussels Expo behoudt zich het recht voor om bestelde Tickets die niet aan deze voorwaarden voldoen te annuleren. Sommige Tickets kunnen ook worden verkocht met beperkingen, zoals een beperkt zicht op het podium.
Op het evenement kunnen andere voorwaarden, opgelegd door gezondheids- of veiligheidsmaatregelen, van toepassing zijn.
3.1.4. Onverminderd de andere gevallen van annulering voorzien in de Voorwaarden behouden Brussels Expo en/of de Organisator zich het recht voor om elke bestelling van de Koper te weigeren of te annuleren in de volgende gevallen:
i. er is een geschil tussen Brussels Expo en/of de Organisator enerzijds, en de Koper anderzijds, met betrekking tot een vorige bestelling;
ii. de Koper heeft een of meer bepalingen van de Voorwaarden geschonden;
iii. de Koper is betrokken geweest bij of wordt verdacht van illegale of frauduleuze activiteiten.
Brussels Expo behoudt zich het recht voor om op elk moment een bewijs van de identiteit van de Koper te vragen.
3.1.5. Kortingen of promotieaanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd. De Koper kan worden gevraagd om bij de bestelling een bewijs van de korting of promotie te leveren.
3.2. PRIJS
3.2.1. De prijzen van de Tickets, de reservatiekosten, de transactiekosten, de verzendingskosten en/of de mobiliteitsbijdrage worden vermeld in euro en zijn inclusief belastingen en btw, tenzij anders aangegeven. De belastingen en btw zijn voor rekening van de Koper.
3.2.2. Aanvullende en optionele diensten en/of goederen (‘Optionele Goederen’) kunnen ook aan de Koper worden aangeboden (bv. parking, Food- & Drink-vouchers, promotiemateriaal, verzekering of transport) en door de Koper worden besteld via een van de beschikbare Verkoopmiddelen.
3.2.3. Indien om eender welke reden (technische, menselijke, computer- of andere fout) een onjuiste of foute prijs wordt weergegeven op het Ticketing-platform, wordt de bestelling geannuleerd, zelfs indien ze door Brussels Expo werd bevestigd. De Koper zal hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld en kan, indien hij dit wenst en indien er nog Tickets beschikbaar zijn, een nieuwe bestelling plaatsen tegen de gecorrigeerde prijs.
3.3. BESTELLING EN BETALING
3.3.1. Door Tickets te bestellen via een van de Verkoopmiddelen aanvaardt de Koper de Voorwaarden, alsmede, in voorkomend geval, de bijzondere voorwaarden vermeld bij het Verkoopmiddel en de door de Organisator meegedeelde voorwaarden.
Het is aanbevolen dat de Koper de Voorwaarden bewaart of afdrukt wanneer hij online bestelt.
3.3.2. In geval van onlineaankoop van Tickets (of Optionele Goederen) wordt de bestelling bevestigd via een bevestigingsmail die Brussels Expo automatisch naar de Koper stuurt.
3.3.3. Door de betaling uit te voeren, bevestigt de Koper zijn bereidheid om de Tickets te kopen.
3.3.4. Tenzij bij de bestelling anders is bepaald, is de betaling van elke bestelling van Tickets in beginsel onmiddellijk opeisbaar en dient deze te gebeuren op het moment van de bestelling.
De betaling gebeurt volgens de keuze van de Koper tussen de betalingswijzen die in de bestelprocedure worden voorgesteld. De voorgestelde betalingswijzen zijn betaling met kredietkaart of debetkaart of elke andere betalingswijze die beschikbaar is op het ogenblik van de bestelling. Betalingen met een kredietkaart worden onderworpen aan een geldigheidscontrole door de uitgever van de kaart, die het gebruik van de kaart moet toestaan.
3.3.5. Onverminderd artikel 3.1.4 is de bestelling pas definitief en worden de Tickets pas uitgereikt na de bevestiging van het akkoord van de bankbetalingscentra en de ontvangst van de betaling door Brussels Expo.
Indien de betaling niet wordt goedgekeurd door het bankbetalingscentrum, zal Brussels Expo de bestelde Tickets automatisch opnieuw vrijgeven voor verkoop. De Koper kan in dat geval geen enkel verhaal uitoefenen tegen Brussels Expo, ook niet indien de Tickets na het opnieuw vrijgeven voor verkoop aan een derde werden toegewezen en niet meer beschikbaar zijn.
3.3.6. De Koper wordt ervan op de hoogte gebracht dat Brussels Expo op geen enkele manier tussenkomt in de betalingsverrichtingen, die uitsluitend onder controle staan van de betalingsdienstverlener. Brussels Expo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid of het falen van de betalingsdienst.
3.3.7. Overeenkomstig artikel 3.1.4 behoudt Brussels Expo zich het recht voor om bestellingen van Tickets te annuleren waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat ze op frauduleuze wijze zijn geplaatst.

ARTIKEL 4: LEVERING VAN DE TICKETS

4.1 LEVERINGSMODALITEITEN
4.1.1. Zodra Brussels Expo de betaling heeft ontvangen, ontvangt de Koper een e-mail met een link om de Tickets in .pdf-formaat (‘e-Ticket’) te downloaden. De Koper is dus verplicht om een geldig e-mailadres in te vullen bij het plaatsen van de bestelling en om de eventuele e-mails van Brussels Expo die door de antispamfilters worden tegengehouden, te controleren.
4.1.2. Elk Ticket heeft een unieke streepjescode of QR-code die het Ticket identificeert en authentificeert.
4.1.3. De Koper is verantwoordelijk voor de zorgvuldige bewaring van de Tickets en voor het gebruik van de Tickets in overeenstemming met de bepalingen van artikel 5 van de Voorwaarden.
4.2 GEBREKEN BIJ DE LEVERING
4.2.1. Indien de Koper geen bevestigingsmail ontvangt of zijn Ticket(s) niet ontvangt, dient hij Brussels Expo daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen via e-mail op het volgende adres: tickets@brussels-expo.com.
4.2.2. Indien de streepjescode of QR-code op het Ticket onleesbaar of moeilijk leesbaar is (zonder dat dit het gevolg is van het slecht afdrukken van het Ticket door de Koper), moet de Koper Brussels Expo hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen via e-mail op het adres tickets@brussels-expo.com. In dat geval en nadat Brussels Expo dit gebrek heeft vastgesteld, zal Brussels Expo een duplicaat van het Ticket bezorgen. Geen enkele compensatie of terugbetaling zal plaatsvinden.
4.2.3. Brussels Expo wijst alle aansprakelijkheid af als de door de Koper verstrekte gegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres) fouten bevatten en hierdoor zijn Ticket niet kan worden geleverd of hem geen toegang tot het evenement kan worden verschaft.

ARTIKEL 5: GEBRUIK VAN DE TICKETS

5.1. De Koper van het Ticket moet zich houden aan de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen (B.S., 30 juli 2013, zoals gewijzigd door latere wetten). De Tickets zijn uitsluitend bestemd voor privégebruik en mogen in geen geval worden overgedragen of doorverkocht voor commerciële doeleinden. Overeenkomstig deze wet is de doorverkoop van Tickets op regelmatige basis verboden, evenals de doorverkoop op occasionele basis tegen een prijs die hoger is dan de verkoopprijs. Indien de Tickets niet via een officieel verkoopkanaal zijn gekocht, kan de houders van de Tickets de toegang tot het evenement worden ontzegd.
5.2. De oorspronkelijke Koper die de bij Brussels Expo verkregen Tickets overdraagt, verbindt zich ertoe vooraf aan de personen aan wie hij de Tickets overdraagt de Voorwaarden mee te delen en stelt zich borg voor de aanvaarding van deze Voorwaarden door deze personen. De Tickets blijven steeds op naam van de oorspronkelijke Koper, ook in geval van occasionele doorverkoop (behalve indien deze doorverkoop plaatsvindt via Ticketswap).
5.3. Het Ticket zal aan de ingang van het evenement worden gescand. Tenzij anders vermeld op het Ticket, geeft een Ticket met een streepjescode of QR-code recht op één toegang tot het evenement. Als dezelfde streepjescode of QR-code meermaals wordt voorgelegd, geeft alleen het eerst voorgelegde en gescande Ticket toegang tot het evenement. Houders van een fotokopie worden dus niet tot het evenement toegelaten.
5.4. Het Ticket is alleen geldig voor de datum en het uur van het evenement zoals op het Ticket vermeld. Elke poging om een Ticket te hergebruiken of te kopiëren zal als fraude worden beschouwd. Elk misbruik, elke vervalsing of namaak van het Ticket kan leiden tot gerechtelijke vervolging. Brussels Expo behoudt zich het recht voor om de toegang tot het evenement te weigeren aan iedereen die niet over een Ticket beschikt dat werd verkregen volgens de bestelprocedure beschreven in de Voorwaarden. Een betalingsbewijs is geen geldig Ticket voor het evenement.
5.5. De Koper kan het e-Ticket afdrukken via de door Brussels Expo toegestuurde downloadlink. In dat geval moet het e-Ticket in kleur of in zwart-wit worden afgedrukt op wit A4-papier. De afdruk moet perfect zijn en alle elementen van het e-Ticket, inclusief de streepjescode of QR-code, moeten leesbaar zijn, anders wordt de toegang tot het evenement geweigerd.
Het e-Ticket kan ook door de Koper worden voorgelegd op zijn telefoon (type smartphone) waarvan het scherm voldoende helderheid heeft.
5.6. Indien het Ticket of de aanverwante dienst op naam is, kan de Koper bij de toegangscontrole tot het evenement om een geldig identiteitsbewijs worden gevraagd. Brussels Expo is in geen geval verantwoordelijk indien deze optionele controle niet is uitgevoerd, bijvoorbeeld in geval van namaak van het Ticket.
5.7. Het Ticket wordt niet vervangen, terugbetaald of geruild, onder andere in geval van verlies, diefstal of indien het niet wordt gebruikt op de dag van het evenement.
5.8. Indien de Koper aankomt na het op het Ticket van het evenement vermelde uur, wordt hij in beginsel niet meer tot het evenement toegelaten, tenzij de Organisator van het evenement beslist om laatkomers tijdens de eventuele pauzes binnen te laten. Omwille van de configuratie van bepaalde zalen of beperkingen met betrekking tot het evenement is het mogelijk dat de Organisator laatkomers onmogelijk kan toelaten. In dat geval zijn de Tickets van de Koper verloren, zonder enige mogelijke vergoeding voor de Koper. Indien de Organisator beslist laatkomers toe te laten, aanvaardt de Koper de toewijzing van andere plaatsen die eventueel beschikbaar zijn (eventueel van andere categorieën) en ziet hij af van elk verhaal tegen Brussels Expo en de Organisator.
5.9. De Koper bewaart het Ticket tijdens de duur van zijn aanwezigheid op het evenement en moet het Ticket kunnen voorleggen bij elke controle.

ARTIKEL 6: WERKING VAN HET PLATFORM, AANSPRAKELIJKHEID EN ANNULERING

6.1. INHOUD EN WERKING VAN DE VERKOOPMIDDELEN
6.1.1. Brussels Expo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van het Ticketing-platform. Bovendien geeft Brussels Expo geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie voor een foutloze werking, zonder virussen of bugs en zonder enige onderbreking, van de Verkoopmiddelen voor Tickets.
Brussels Expo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het bezoek aan of het gebruik van de door Brussels Expo ter beschikking gestelde Verkoopmiddelen (o.a. in geval van inhoudsverlies als gevolg van uploads of downloads op het Ticketing-platform).
6.1.2. Brussels Expo levert alle redelijke inspanningen om zo actueel, correct en volledig mogelijke informatie te verstrekken, maar kan geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie bieden met betrekking tot de veiligheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie, zowel voor de goederen als voor de diensten die beschikbaar zijn op de verschillende Verkoopmiddelen die Brussels Expo ter beschikking stelt.
Brussels Expo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen en nalatigheden, de aangeboden goederen en diensten en de informatie op de websites van derden (waaronder de Organisator en de artiest) die specifiek aan het evenement zijn gewijd, met inbegrip van die waarnaar het Ticketing-platform verwijst of doorstuurt, zowel wat betreft de inhoud als de werking van deze websites. De inhoud van websites van derden die links bevatten naar het Ticketing-platform, evenals de links zelf, vallen buiten de controle van Brussels Expo en zijn bijgevolg de exclusieve aansprakelijkheid van deze derden.
6.2. AANSPRAKELIJKHEID, ANNULERING EN UITSTEL VAN HET EVENEMENT
6.2.1. De Koper is verplicht alle mededelingen met betrekking tot de organisatie van het evenement te controleren. Het begin- en einduur van het aangekondigde evenement zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De Koper wordt aangeraden vóór het evenement na te gaan of er wijzigingen zijn die van invloed kunnen zijn op het evenement. Brussels Expo zal redelijke inspanningen leveren om de Koper schriftelijk op de hoogte te brengen van wijzigingen aan het evenement, in de mate van het mogelijke.
6.2.2. In geen geval kan de Koper een schadevergoeding of terugbetaling eisen van Brussels Expo wegens een gebrek aan kwaliteit van het evenement, de inhoud van het evenement, een wijziging van de inhoud of het verloop van het evenement, of een vertraging in het verloop ervan.
Brussels Expo kan evenmin aansprakelijk worden gesteld in geval van verschillen tussen de foto's, films, afbeeldingen of beschrijvingen ter presentatie en/of promotie van het evenement die voorkomen op eender welke promotiedrager van het evenement zelf. Brussels Expo wijst alle aansprakelijkheid af voor de juistheid van de informatie op het Ticketing-platform of op een ander Verkoopmiddel dat door de Organisator van het evenement of door derden (artiest,...) aan Brussels Expo werd verstrekt.
6.2.3. Wanneer Brussels Expo optreedt als dienstverlener voor de ticketverkoop voor een Organisator (een andere Organisator dan Brussels Expo), vallen wijzigingen van het programma, de datum en/of de plaats van de voorstelling, wijzigingen van de indeling, beschikbaarheid of schikking van de plaatsen en alle andere wijzigingen, annuleringen, onderbrekingen en uitstel van het evenement waartoe de Organisator van het evenement beslist, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van deze Organisator.
6.2.4. Tenzij de Organisator zijn algemene voorwaarden met betrekking tot de annulering of het uitstel aan de Koper heeft meegedeeld, zijn in geval van annulering of uitstel van het evenement de volgende voorwaarden van toepassing:
- in geval van annulering: wanneer een evenement wordt geannuleerd en niet wordt uitgesteld of verplaatst, kan aan de Koper een terugbetaling van de verkoopprijs van de Tickets worden aangeboden, met uitzondering van bepaalde kosten (zoals transactiekosten of verzendingskosten). Indien het verloop van een evenement gepland was over meerdere dagen en één of meerdere dagen worden geannuleerd (maar niet alle dagen van het evenement), kan een gedeeltelijke terugbetaling voor de geannuleerde dagen worden aangeboden aan de Koper;
- in geval van uitstel: tenzij voor een bepaald evenement anders is bepaald, blijft het gekochte Ticket, wanneer een evenement wordt uitgesteld (of vervroegd), geldig voor het verplaatste evenement. Deze plaatsen zullen dezelfde waarde hebben als de originele Tickets die de Koper kocht. Indien de Koper het verplaatste evenement niet kan bijwonen, moet hij het bewijs van zijn verhindering leveren binnen de termijn aangegeven in de e-mail omtrent het uitstel. In dat geval kan een terugbetaling van de verkoopprijs van de Tickets worden aangeboden, met uitzondering van bepaalde kosten (zoals transactiekosten of verzendingskosten). De Koper zal in de e-mail omtrent het uitstel op de hoogte worden gebracht van de specifieke termijn waarbinnen hij moet reageren indien hij het uitgestelde (of vervroegde) evenement niet kan bijwonen. Indien de Koper zijn beslissing niet binnen deze termijn kenbaar maakt, wordt de reservatie voor de nieuwe datum van het evenement bevestigd en heeft de Koper geen recht op terugbetaling.
Brussels Expo is niet gehouden tot enige terugbetaling aan de Koper, tenzij tussen de Organisator en Brussels Expo is overeengekomen dat Brussels Expo in naam en voor rekening van de Organisator zal instaan voor de terugbetaling van de Tickets, of tenzij Brussels Expo optreedt als Organisator. Tenzij Brussels Expo optreedt als Organisator, ziet de Koper uitdrukkelijk af van elk verhaal tegen Brussels Expo omwille van de annulering of het uitstel van het evenement beslist door de Organisator van het evenement.
6.2.5. Het gebruik van understudy’s in een voorstelling (bijvoorbeeld in een toneelstuk of musical) en/of enige wijziging van een voorprogramma, de leden van een groep of team en/of de line-up van een evenement met meerdere artiesten (in het bijzonder voor een festival) kan geen aanleiding geven tot een omwisseling of terugbetaling van de verkoopprijs van de Tickets.
6.2.6. Behoudens uitdrukkelijk akkoord van de Organisator van het evenement of van Brussels Expo in zijn hoedanigheid van Organisator, kan een bestelling van Tickets door de Koper niet meer worden gewijzigd of geannuleerd nadat de bestelling is bevestigd, zodat de Tickets niet meer kunnen worden omgeruild of terugbetaald.
6.2.7. In alle gevallen zal de terugbetaling van de verkoopprijs van de Tickets alleen gebeuren aan de oorspronkelijke Koper van de oorspronkelijke transactie volgens dezelfde betalingswijze als die welke bij de bestelling werd gebruikt (kredietkaart of debetkaart). De Koper die de Tickets overdraagt, verbindt zich ertoe de overnemers van deze bepaling op de hoogte te brengen.
6.2.8. Behalve in geval van bedrog, fraude of zware fout van Brussels Expo of zijn aangestelden of lasthebbers:
i. is de aansprakelijkheid van Brussels Expo beperkt tot de voorzienbare rechtstreekse schade, die gelijk is aan de waarde van de door de Koper bij Brussels Expo bestelde Tickets, goederen en/of diensten; en
ii. kan Brussels Expo niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van winst of besparingen, winstderving, klantenverlies, gegevensverlies, verlies van opportuniteiten of alle andere indirecte of onvoorziene schade op het ogenblik van de verkoop van de Tickets.
Brussels Expo is niet aansprakelijk voor gehoor-, gezichts- of andere huid- of lichamelijke problemen die verband houden met het bijwonen van het evenement waarop de Tickets betrekking hebben, tenzij Brussels Expo ook optreedt als Organisator van het evenement en deze problemen het gevolg zijn van een handeling of nalatigheid van Brussels Expo.
6.2.9. De Koper en de eventuele personen die hem vergezellen zijn verplicht zich te houden aan de reglementen die van toepassing zijn op het evenement en de zaal (huishoudelijke reglementen, veiligheid, evacuatie, gezondheidsmaatregelen enz.). Zij verbinden zich ertoe zich tijdens het evenement als een goede huisvader te gedragen en in te gaan op alle verzoeken van de veiligheidsdiensten.
De Koper aanvaardt alle preventieve en controlemaatregelen (zoals het fouilleren van tassen) die door Brussels Expo of de Organisator en/of de bevoegde autoriteiten worden genomen met het oog op de toegang tot het evenement. Het niet naleven van deze maatregelen kan leiden tot de weigering van toegang tot het evenement, zonder terugbetaling van de Tickets voor de Koper (en de eventuele personen die hem vergezellen).
In het bijzonder is het verboden gevaarlijke voorwerpen die als projectiel kunnen worden gebruikt en pyrotechnische voorwerpen mee te brengen naar het evenement.
De Koper of de houder van het Ticket en de personen die hem vergezellen, wonen het evenement bij op eigen verantwoordelijkheid. Brussels Expo kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor materiële of lichamelijke schade die door de Koper of de houder van het Ticket wordt toegebracht aan derden of aan zichzelf of hun goederen. Dit geldt onverminderd wat in artikel 6.2.8 is bepaald.
6.3. OVERMACHT
Brussels Expo kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welke niet-nakoming van zijn contractuele verplichtingen ten gevolge van een toevallige gebeurtenis of overmacht. Worden met name maar niet uitsluitend beschouwd als gevallen van overmacht: brand, overstroming, aardbevingen, stormen, orkanen en alle andere natuurrampen, uitzonderlijke weersomstandigheden, ziektes, pandemie of epidemie, beslaglegging, beslissingen of sancties van overheden, embargo, staking, lock-out, blokkade, stroomonderbreking, onderbreking van telefoon- en internetverbindingen, terroristische activiteiten, terreurdreiging, oorlog, burgeroorlog, oproer, betoging, revolutie, stakingen, uitvallen van en ongevallen met machines of uitzonderlijke verkeersongevallen, bevoorradingsmoeilijkheden, in gebreke blijven van leveranciers of vervoerders, of elke andere omstandigheid die onvoorzienbaar is en waarvan de oorsprong buiten de wil of de controle van Brussels Expo ligt en die de uitvoering van de verplichtingen tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. Deze gebeurtenissen ontslaan Brussels Expo van alle aansprakelijkheid en bieden Brussels Expo de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij de verplichtingen te verminderen, hetzij het contract te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

ARTIKEL 7: INTELLECTUELE RECHTEN

7.1. De Tickets, hun grafische vormgeving en bestanddelen (met name namen, merken, domeinnamen, logo's, grafische voorstellingen, foto's, video's, teksten en andere inhoud en realisaties) blijven steeds de exclusieve eigendom van Brussels Expo of hebben het voorwerp uitgemaakt van een voorafgaande toestemming tot gebruik vanwege derden en mogen dus niet, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, in welke vorm, op welke drager en met welk procedé dan ook worden gereproduceerd, gebruikt, gekopieerd, nagebootst of verspreid zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Brussels Expo, behalve voor afdrukdoeleinden conform artikel 5.5 van de Voorwaarden.
Alle teksten, afbeeldingen en foto’s op het Ticketing-platform zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brussels Expo gebruikt worden, voor eender welke doeleinden.
Behoudens schriftelijke toestemming van de Organisator is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement of van de artiest ten strengste verboden en kan dit aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.
7.2. Het is verboden de voorstelling of het evenement te fotograferen, te filmen of op te nemen, in welke vorm ook.
Als Brussels Expo of de Organisator het evenement laat filmen en/of fotograferen, kunnen de Koper (en het publiek) incidenteel op de film verschijnen. Door de Voorwaarden te aanvaarden en/of het evenement bij te wonen, aanvaarden de Koper en de personen die hem vergezellen op het evenement dat hun beeltenis kan worden gereproduceerd in het kader van deze opname en kan worden gebruikt, in welke vorm ook (met inbegrip van commerciële doeleinden), door Brussels Expo of de Organisator. Dit recht wordt kosteloos verleend voor de hele wereld.

ARTIKEL 8: BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS (PRIVACYBELEID) EN COOKIES

8.1 PRIVACYBELEID
Wanneer de Koper online Tickets bestelt, verzamelt, verwerkt en bewaart Brussels Expo de persoonsgegevens. Brussels Expo probeert dit te doen in overeenstemming met de rechten van de Koper, overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna ‘AVG’) en de toepasselijke nationale wetten die in toepassing daarvan zijn aangenomen, in het bijzonder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
‘Persoonsgegevens’ zijn de gegevens van persoonlijke aard die worden meegedeeld bij de bestelling van de Tickets of tijdens het evenement, zoals burgerlijke staat, naam, e-mail, postadres, telefoonnummer, taal, geboortedatum of andere informatie in verband met het evenement (hierna ‘Persoonsgegevens’).
Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat hier beschikbaar is: https://www.brussels-expo.com/nl/a-propos/gebruiksvoorwaarden/.
Door het plaatsen van een bestelling beoogd door de Voorwaarden verklaart de Koper dat hij kennis heeft genomen van het Privacybeleid en dat hij de inhoud ervan zonder voorbehoud aanvaardt.
Er wordt verduidelijkt dat Brussels Expo en de Organisator van het evenement beide verantwoordelijken voor de verwerking zijn zoals gedefinieerd in het Privacybeleid.
In geval van vragen over de verwerking van Persoonsgegevens wordt de Koper verzocht contact op te nemen via het adres privacy@brussels-expo.com.
8.2. COOKIES
Brussels Expo gebruikt cookies om het Ticketing-platform beter af te stemmen op de behoeften en de voorkeuren van de Koper. Het cookiebeleid is hier beschikbaar: https://www.brussels-expo.com/nl/a-propos/gebruiksvoorwaarden/.

ARTIKEL 9: VARIA

9.1. De nietigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van een van de bepalingen van de Voorwaarden ten opzichte van de van kracht zijnde wettelijke bepalingen of reglementen, zal geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van de Voorwaarden, die hun volle wettelijke kracht zullen behouden en van toepassing blijven. De volledig of gedeeltelijk nietige, ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling zal geacht worden niet geschreven te zijn en worden vervangen of beschouwd worden als door de partijen te zijn vervangen door een vergelijkbare bepaling conform de wet die, in de mate van het mogelijke, dezelfde uitwerking zal hebben.
9.2. Het feit dat Brussels Expo of de Koper zich niet beroept op een recht of een eventuele schending van een van de verplichtingen die op de andere partij rusten, kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van het recht of de verplichting in kwestie.
9.3. De Voorwaarden en de relatie tussen Brussels Expo en de Koper worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
9.4. Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, interpretatie of uitvoering van de Voorwaarden of voortvloeiend uit de relatie tussen Brussels Expo en de Koper zal worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.
Brussels Expo vestigt de aandacht op het bestaan van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR). Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is beschikbaar via de link http://ec.europa.eu/odr/.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×